1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Šie Pirkšanas Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos Noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par “Megamesto” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas un pārdošanas noteikumu izklāstīšanai personām ("Pircējs") un iegādājas preces ("Preces") interneta veikalā www.megamesto.com.
1.2. Šie noteikumi attiecas uz jebkādu līgumu slēgšanu starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms pasūtāt kādas preces tiešsaistes veikalā lūdzam uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un pārliecinieties, vai tos pareizi saprotat. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.
1.3. Pircējs tiek uzaicināts izdrukāt šos Noteikumus turpmākām vajadzībām.
1.4. Mēs arī Jūs informējam, ka šie noteikumi un nosacījumi var tikt grozīti. Katru reizi, kad pasūtāt Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums.
1.5. Šie Noteikumi un visi līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

2. Preces
2.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējam jāsaprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēlā redzamajiem.
2.2. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.
2.3. Ja vien nav norādīts citādi, visas tiešsaistes veikalā piedāvātās Preces ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.
2.4. Pārdevējam ir tiesības pasūtījumam noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

3. Personas datu apstrāde
3.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi ir saprotami un pieņemami.

4.     Kopsavilkums par pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanu
4.1. Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji:
a) fiziskas personas, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit) gadu vecumu;
b) juridiskas personas.
4.2. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties Preces šajā tiešsaistes veikalā.
4.3. Pasūtīto Preču summa nedrīkst būt mazāka par minimālo. Preču groza summu, un faktiskais izmērs norādīts sadaļā “Preču piegāde un saņemšana”.
4.4. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas procedūra nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un labot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas.  Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto pasūtījumu katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.
4.5.  Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu, kas norādīts Noteikumu 10.1. punkta (b) apakšpunktā. Ja pasūtījums netiek apmaksāts, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
4.6. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas apakšpunktā noteikto apmaksas veidu - tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.
4.7. Gatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu, kurā informē, ka Preces ir nosūtīta Pircējam.
4.8. Katrs līgums (pasūtījums), kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un saglabāts interneta veikala datu bāzē.
4.9. Noslēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks rēķins ar pirkuma informāciju. Rēķinu var arī lejupielādēt no sava personīgā konta.
4.10. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc ka Preces nav noliktavā, jo  Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, kā tas ir norādīts šo Noteikumu. 9.5. Pārdevējs par to informē Pircēju pa e-pastu vai citā veidā (pa tālruni vai SMS), un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau ir samaksājis par Produktu, Pārdevējs atmaksās samaksāto summu.

5. Tiesības grozīt noteikumus
5.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:
a)    apmaksas noteikumu grozījumiem;
b) grozījumi piemērojamos tiesību aktos.
5.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma slēgšanas nolūkā starp Pārdevēju un Pircēju būs spēkā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā līdz Līguma slēgšanas dienai.
5.3.  Katru reizi grozot Noteikumus, pamatojoties uz šo Noteikumu 5. punktu, Pārdevējs informēs Pircēju un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Noteikumi, un to grozīšanas datums tiks norādīts šo Noteikumu 1.4. punktā.

6. Preču cena un piegādes izdevumi
6.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 9.5. punkts.
6.2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.
6.3.  Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties. Aktuālās piegādes cenas ir norādītas sadaļā “Preču piegāde un saņemšana”.
6.4. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

7. Apmaksa
7.1. Par Precēm Pircējs var norēķināties:
a) ar Paypal
b) ar kredītkarti
7.2. Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk izpildīt pasūtījumu, kad Pārdevējs saņem Pircēja bankas maksājumu par izvēlētajām precēm - Noteikumu 7.1. a. un b. punktu gadījumā.
7.3. Detalizēta informācija par maksājumiem ir sniegta sadaļā "Norēķini".

8.  Pircēja pienākumi
8.1. Pircējs apņemas pirkuma veidlapā sniegt tikai pareizu un korektu informāciju. Ja reģistrācijas veidlapā norādītā informācija mainās, Pircēja pienākums ir nekavējoties to atjaunināt.
8.2. Pircējs apņemas taisnīgi un pareizi izmantot tiešsaistes veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs nepilda šo pienākumu, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt (pārtraukt) Pircēja iespējas izmantot tiešsaistes veikalu, un Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
8.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
8.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā kuru Pircējs pasūtīja.
8.5. Pircēja pienākums ir ievērot citas prasības, kas paredzētas šajos noteikumos un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesību aktos paredzētajās prasībās.

9. Pārdevēja pienākumi
9.1. Pārdevējs apņemas:
(a) veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
(b) respektēt Pircēja privātumu, apstrādā Pircēja personas datus tikai saskaņā ar kārtību, kas noteikta Noteikumos, Privātuma politikas un Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tiesību aktos.
9.2. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās prasības.

VALSTS LIKUMS

Mūsų paslaugų teikimo sąlygoms ir visoms sutartims, pagal kurias jums teikiame paslaugas, taikomi oficialūs Jungtinės Karalystės įstatymai.

Company Name: Econ Technology Ltd

Company Address: Lowry Mill Lees street, Swinton, Manchester (NOT FOR RETURN)